فایل های دسته بندی مدیریت روابط عمومی - صفحه 1

خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده

خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 16 صفحه می باشد، انتقاد پيچيده است.، انتقاد پيچيده است. كلماتي كه شما براي انتقاد استفاده ميكنيد، حالات روحي طرفين، ماهيت روابط شما با منتقد يا كسي را كه مورد انتقاد شماست، محتواي انتقاد و زمان و مكان انتقاد، همراه بـا متغيرهـاي ،...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب كنارآمدن با دوستان و دشمنان

خلاصه کتاب واقعيت ساده در مورد كنارآمدن با دوستان و دشمنان در محل كار، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 15 صفحه می باشد، مهم نيست كه شما در كاري كه انجام ميدهيد چقدر خوب هستيد، مهـم نيـست كـه چقـدر بـا استعداد و ماهريد و از دانش خوبي برخوردار هستيد، مهمترين و نوميدكنندهترين عامـل در تعيـين موفقيت ...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل